تراس 300

مشخصات


تراس 400

مشخصات


تراس 500

مشخصاتتراس 50

مشخصات


تراس 100

مشخصات


تراس 200

مشخصات


درباره شرکت

تراس


( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :

انواع دستگاههای خرپای تیرچه در 6 تیپ مختلف

مخترع :

نخستین دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای تیرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار


مخترع :

خرپای قلاب دار و میلگردهای عرضی (زیگزاگ) پیوسته

مخترع :

دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای قلاب دار با میلگردهای عرضی پیوسته

گالری